อุปกรณ์ ขยายระบบเครือข่าย WIFI สำหรับงานภายนอก เพื่อให้ครอบคลุมกับพื้นที่ใช้สอย ขนาดต่างๆ

WE 1026

CF-E5

WE1026

สำหรับงาน ภายนอก กำลังขยาย ระยะทาง 100-200 เมตร มีแบบ SIM 4G และแบบ ขยายสัญญาณ จาก Network เดิม

สัญญาณ แรง ทนทาน

CF-E5

สำหรับงาน ภายนอก กำลังขยาย ระยะทาง 50-100 เมตร มีแบบ SIM 4G และแบบ ขยายสัญญาณ จาก Network เดิม

ขนาดเล็กติดตั้งง่าย